Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd  Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Toruńczyk informuję, że odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 23 czerwca 2022  roku godzina 19.00.   Miejscem zebrania będzie sala konferencyjno/dydaktyczna (parter) w nowym kompleksie UCS UMK przy ul. św. Józefa 17 (budynek za pływalnią UCS UMK).

Proponowany porządek :

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków oraz gości.

2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

5. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium  dla Zarządu.

7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku statutowej liczby członków o wyznaczonej godzinie Walne Zebranie Członków Klubu rozpocznie obrady bez względu na liczbę obecnych członków o godzinie 19:30.

Zarząd apeluje wszystkich członków o obowiązkową obecność.